Vrijwaring

Home » Vrijwaring

Vrijwaring

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van ThalaTrading worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of niet (meer) juist is.

ThalaTrading is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Via deze internetsite wordt ook toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. ThalaTrading kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

ThalaTrading is niet verantwoordelijk voor om het even welke resultaten en/of gevolgen door het gebruik van de apparatuur, beschreven op deze website. Deze website geeft geen aanbevelingen betreffende het nut van de apparatuur, noch ondersteunt deze website om het even beweringen van fabrikant(en), uitvinder(s) of ontwikkelaar(s).

Gebruik de apparatuur niet als:

  • u zwanger bent
  • een pacemaker heeft
  • lijdt aan hartkwalen
  • metaalimplantaten heeft
  • lijdt aan epilepsie
  • of enig andere medische probleem heeft.

De apparatuur is slechts bedoeld voor persoonlijke informatie, voor ontspanning, onderzoek en experimenten.
Raadpleeg een professionele therapeut of arts alvorens de apparatuur te gebruiken.

Om het even welke mededeling of materiaal u aan ons mailt of aan ons via het Internet overbrengt, zal worden behandeld als niet-confidentieel en zonder enig eigendomsvoorbehoud.

Door om het even welke mededeling of materiaal over te brengen of te mailen naar deze website geeft u toestemming om uw mededeling of materiaal voor om het even welk doel te gebruiken, met inbegrip van reproductie, transmissie, publicatie, uitzending en mail.

Wij bieden geen producten of diensten aan voor diagnose of behandeling. Wij geven uitsluitend informatie door van derden. De verklaringen die op deze website worden afgelegd zijn niet geëvalueerd door welke instantie dan ook.
Wij adviseren behandelaars die met onze apparatuur werken hun cliënt(en) bij het eerste bezoek schriftelijk op de hoogte brengt dat hun daden/handelingen geen enkele medische behandeling vervangen. Dit kan door een schriftelijke verwijzing op een goed zichtbare plaats in de praktijk of door passend memorandum ter ondertekening voor te leggen.

Let op!

Deze informatie is geen vervanging van de diagnose en/of therapie door een arts of therapeut! Hoe indrukwekkend de resultaten van licht-therapie ook zijn is de aangeboden apparatuur niet bedoeld als vervanging van een zorgvuldige medische verzorging en uitsluitend een aanvulling op het genezingsproces. De aangeboden methode is gebaseerd op analyse- en therapieprocedures, die over het algemeen geen relatie hebben met de erkende methodes van de reguliere geneeskunde. Alle verklaringen over gevolgen, eigenschappen en effecten zijn gebaseerd op empirische gevonden resultaten.