Algemene Voorwaarden

Home » Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden hebben betrekking op Thalatrading, handelende onder de handelsnaam Corpus Analyser. Deze voorwaarden maken deel uit van alle door Thalatrading gedane aanbiedingen en van alle door Thalatrading af te sluiten overeenkomsten. De toepasselijkheid van inkoop- en/of andere voorwaarden van koper en/of deelnemer (hierna “deelnemer”) wordt door Thalatrading uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk zijn aangegaan.

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens voor zover zulks schriftelijk anders is vermeld door Thalatrading. Wijzigingen in het assortiment en de samenstelling van producten zijn voorbehouden.

3. Producten en software

Corpus Analyser levert apparatuur voor het analyseren van energetische informatie van het menselijk lichaam.

4. Garantie

De garantie op de Corpus Analyser leveringen bedraagt 1 jaar na levering.

5. Retourneren

De Deelnemer heeft het recht de aankoop van apparatuur via het Internet binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren. De vervoerskosten naar Thalatrading zijn voor rekening van de deelnemer.

6. Prijzen

Toekomstige prijswijzigingen voorbehouden. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen die Corpus Analyser hanteert op het moment van het sluiten van de koop. Actuele informatie over prijzen wordt gepubliceerd op de websites van Thalatrading.

7. Levering

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats “af” Corpus Analyser, tenzij anders overeengekomen, reizen de producten voor rekening en risico van deelnemer.

8. Levertijd

De levertijd wordt door Corpus Analyser naar beste weten opgegeven, doch is nimmer bindend en geldt voor Corpus Analyser niet als fatale termijn. Indien geen levertijd is overeengekomen, moet Corpus Analyser de producten leveren binnen een redelijke termijn.

9. Betaling

Alle producten worden besteld via de websites van Thalatrading BV.
Betaling dient plaats te vinden bij bestelling.

10. Reclame & beperking aansprakelijkheid

Indien de koper van mening is dat de geleverde producten niet voldoen aan hetgeen ter zake was overeengekomen, dient koper Corpus Analyser binnen 7 dagen na de datum van ontvangst schriftelijk op de hoogte te stellen van de ondeugdelijkheid van de geleverde producten. Mochten de afgeleverde producten onverhoopt niet voldoen aan hetgeen was overeengekomen, dan zal Corpus Analyser, te zijner keuze, de geleverde producten – na terug ontvangst in originele staat – vervangen door gelijkwaardige nieuwe producten, hetzij billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten. Corpus Analyser is niet gehouden tot enige andere verplichting dan die in de vorige zin omschreven. Corpus Analyser is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of enige andere directe of indirecte schade door deelnemer geleden ten gevolge van vertraagde, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de geleverde producten, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Corpus Analyser. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Corpus Analyser jegens Deelnemer, uit welken hoofde dan ook, altijd beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten.

11. Vrijwaring

Deelnemer vrijwaart Corpus Analyser van alle aanspraken van derden ter zake van door Corpus Analyser aan deelnemer geleverde producten, waardoor derden schade mochten hebben geleden, ongeacht oorzaak of tijdstip van ontstaan.

12. Geschillen

Voor geschillen verwijzen wij naar de Online Dispute Resolution (ODR).

13. Toepasselijk recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.